header 2

Werkwijze

Aanmelding

Wilt U uw kind aanmelden voor onderzoek of begeleiding, dan is een verwijzing niet nodig. U als ouder(s)/verzorger(s) kunt zelf contact opnemen met Praktijk Didact. Na de aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Voorafgaand aan het intakegesprek wordt u gevraagd een anamneseformulier in te vullen. Er worden zoveel mogelijk gegevens verzameld om een goed beeld te krijgen, zoals informatie over de ontwikkeling van uw kind, schoolrapporten, gegevens van het leerlingvolgsysteem en onderzoeken die eventueel elders al gedaan zijn. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag van uw kind besproken en kunnen afspraken gemaakt worden over het tijdstip en de frequentie van de begeleiding.

Diagnostiek

Het is mogelijk dat na het intakegesprek een aanvullend onderzoek nodig is, bijvoorbeeld een orthodidactisch onderzoek naar het niveau en het proces van lezen, spellen en rekenen. Soms is een onderzoek naar de geheugenfunctie en de concentratie, faalangst, competenties en studievaardigheden helpend om tot een volledig beeld te komen. 
De resultaten van deze onderzoeken worden gebundeld in een verslag dat met u als ouder(s)/verzorger(s) besproken wordt, samen met het plan van aanpak.

Begeleiding

Begeleiding vindt meestal één keer per week plaats, in de praktijk aan de Juffrouw Tempelmanlaan 4 in Nuenen. Vaak is dat na schooltijd. Remedial Teaching onder schooltijd is ook mogelijk, in overleg met en na toestemming van de school. 

Praktijk Didact werkt individueel, planmatig, levert maatwerk en is specifiek afgestemd op de hulpvraag en behoeften van uw kind. Met het oog op het didactisch proces en de resultaten van de begeleiding, wordt regelmatig bekeken of het handelingsplan moet worden aangepast. Van belang is hierbij een goede samenwerking met u als ouder(s)/verzorger(s) en met de school.

Evaluatie

Enkele keren per jaar vindt een evaluatiegesprek plaats. Gedurende dit gesprek worden de voortgang en de vorderingen besproken. Tevens worden  afspraken gemaakt over het vervolg of de afbouw van de begeleiding.

Tekstgrootte
-   +
top right2
top right

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag? Contact